Het recente oorlogsgeweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend, heeft wereldwijd een golf van verontwaardiging teweeg gebracht. Het protest tegen dit buitensporige geweld kwam dan ook meteen na de eerste bombardementen al op gang. Ook in ons land wordt onophoudelijk gemanifesteerd. Op zondag 11 januari trokken ruim dertigduizend mensen door het centrum van Brussel in een manifestatie die door meer dan zestig organisaties werd onderschreven.

Beeldend kunstenaar Lebuïn D’Haese meende terecht dat ook vanuit het culturele veld een krachtig protest moet klinken. Hij nodigde mij, samen met nog andere mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, uit om twee benefietavonden te organiseren voor de slachtoffers in Gaza. Deze avonden gaan door op 28 januari in het Zuiderpershuis in Antwerpen en op 29 januari in zaal Vaartkapoen in Brussel.

Hieronder kan u de standpunttekst lezen op basis waarvan dit initiatief georganiseerd wordt. De tekst wordt niet alleen onderschreven door alle deelnemende artiesten, maar kan ook door iedereen die op een of andere manier werkzaam is in het culturele veld, op het internet ondertekend worden.

‘Gaza on my mind’

Kunstenaars tegen Israëlisch geweld.

Wij, de ondertekenaars van onderstaande tekst, zijn allemaal werkzaam in het culturele veld. We zijn schrijvers, beeldend kunstenaars, acteurs, muzikanten, zangers. Allemaal zijn we verontwaardigd over het uitzinnige oorlogsgeweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend. We onderschrijven de vele protestacties die sinds het begin van de militaire operaties hebben plaatsgevonden. Maar we willen ook specifiek vanuit het culturele veld een krachtig protest laten klinken.

We veroordelen daarom allereerst het buitensporige militaire geweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend. Daarbij zijn we niet blind voor de Palestijnse raketaanvallen op Israël, maar zijn van mening dat ze geenszins de Israëlische verantwoordelijkheid kunnen verzachten. We veroordelen tevens de isolatiepolitiek van Israël ten aanzien van Gaza, alsook de aanhoudende kolonisatiepolitiek. We verwachten van de EU en de Belgische overheid dat zij een ondubbelzinnig standpunt innemen en maatregelen nemen om Israël op andere gedachten te brengen. Van Israël verwachten we dat het gevolg geeft aan alle VN-resoluties met betrekking tot het conflict met Palestina en zich houdt aan de voorwaarden van de associatieakkoorden met de EU.

1. We veroordelen ten stelligste het buitensporig militair geweld dat door Israël in Gaza wordt ontplooid. Dit geweld kan onmogelijk begrepen worden als een legitieme zelfverdediging in antwoord op de raketaanvallen van Hamas op 19 december. Israëlische bronnen stellen duidelijk dat Israël twee jaar geleden al begon met de voorbereidingen van dit offensief. Alles wijst erop dat Israël wil afrekenen met een democratisch verkozen maar ongewenste politieke tegenstander en elk verzet tegen de aanhoudende bezetting en uitbreidende kolonisatie brutaal wil breken.

2. We betreuren de raketaanvallen van Hamas op Israëlische doelwitten. Maar we kunnen niet aanvaarden dat deze aanvallen aangewend zouden worden om de verpletterende verantwoordelijkheid van Israël in deze crisis te minimaliseren of toe te dekken. Tijdens het bestand dat in juni 2008 van kracht werd, heeft Israël de blokkade van Gaza doorgezet, met alle desastreuze economische en humanitaire gevolgen van dien. Israël bleef ook doorgaan met het executeren van politieke vijanden op Palestijns grondgebied en ging onverminderd verder met de uitbreiding van illegale nederzettingen. Het bestand werd op 4 november reeds doorbroken met een grootscheepse Israëlische aanval op Gaza. We mogen hierbij ook niet uit het oog verliezen dat Israël en Palestina zich verhouden als bezettingsmacht tegenover bezet gebied, als ultramodern bewapende grootmacht tegenover een militaire dwerg. Deze verhouding laat zich duidelijk lezen in de schokkende discrepantie tussen het aantal slachtoffers aan Israëlische zijde en dat aan Palestijnse zijde.

3. We veroordelen de isolatiepolitiek die Israël nu al anderhalf jaar lang voert ten aanzien van Gaza.    Sinds september 2007 houdt Israël de bevolking in Gaza gegijzeld. Gaza werd omgevormd tot een gevangenis, afgesloten met prikkeldraad. Israël blokkeert de toevoer van elementaire basisbehoeften, wat geleid heeft tot een ware humanitaire crisis. Volgens een recente studie lijdt 46 procent van de kinderen in Gaza aan acute bloedarmoede. Het Rode Kruis stelt dat 70 procent van de bevolking kampt met een gebrek aan voedsel. Het is onaanvaardbaar dat een bevolking van anderhalf miljoen mensen collectief onderworpen wordt aan een uithongeringstrategie als straf voor een ‘foute’ verkiezingsuitslag.

4. We veroordelen de aanhoudende uitbreidingen van illegale kolonies op Palestijns grondgebied. Ze vormen een verwerpelijke uiting van de wens van de huidige Israëlische leiders om op termijn een zuiver Joodse natiestaat te vestigen op een zo groot mogelijk grondgebied, ontdaan van alle Palestijnen.

5. We eisen dat de Europese Unie en de Belgische overheid een ondubbelzinnig standpunt innemen en doeltreffende maatregelen nemen om de vernietigende Israëlische politiek een halt toe te roepen. Het volstaat niet om bezorgdheid uit te spreken en beleefd te vragen om geen burgerslachtoffers te maken. Ook met het bieden van humanitaire hulp – op zich uiteraard nodig en welkom – kan men zich er niet van af maken. Europa kan Israël economisch ernstig onder druk zetten. De Israëlische export naar de EU bedraagt 32 procent, de import vanuit de EU 40 procent. De zogeheten associatieakkoorden tussen Israël en de EU, die geconditioneerd zijn met het respecteren van de mensenrechten en de democratie, kunnen op basis van de talloze Israëlische schendingen van het internationaal recht, de mensenrechten en het humanitair recht, volkomen legitiem worden opgeschort. Europa erkent sinds 1980 het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat het daarnaar handelt. Zoniet, verliest het elke geloofwaardigheid en geeft het een vrijgeleide voor de Israëlische uitroeiingpolitiek. Ook de Belgische overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze moet onverwijld elke wapenlevering aan Israël stopzetten. In 2007 leverde ons land voor liefst 5,4 miljoen euro wapens aan Israël. Tevens wordt van Belgische luchthavens gebruik gemaakt voor wapentransporten naar Israël. Ook die transporten moeten verhinderd worden.

6. We eisen dat Israël gevolg geeft aan de talloze resoluties die door de VN-Veiligheidsraad betreffende het conflict met de Palestijnen werden uitgevaardigd. Israël moet tevens zijn engagementen en plichten die verbonden zijn aan de associatieakkoorden met de EU respecteren en naleven. Het moet onverwijld een dialoog aangaan met de legitiem verkozen Palestijnse regering (Hamas), de blokkade van Gaza opheffen, de illegale kolonies op Palestijns grondgebied ontruimen en alle troepen uit Palestijns gebied terugtrekken. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan er sprake zijn van een echt vredesproces.